برگزاری سمینار آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی با رویکرد اجرایی در نوشهر