نیازهای تبلیغاتی

درخواست خدمات تبلیغاتی

*نام و نام خانوادگی
*نام فروشگاه
*آدرس فروشگاه
تلفن فروشگاه
*تلفن همراه
معرف
اقلام تبلیغاتی موردنیاز


درخواست تابلوی فروشگاه
ارسال تصویر فروشگاه
ارسال تصویر تابلو (سردر)
* کدامنیتی: