برگزاری سمینار آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی در استان قم