برگزاری دوره آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی در شهر ری