لوله های یزد پوش فیت در بسته بندی جدید

لوله های یزد پوش فیت در بسته بندی جدید
9 اردیبهشت 1398
🔶🔹 باتوجه به تغییرات در نوع بسته بندی لوله های پوش فیت تولیدی بمنظور بهبود؛  بسته بندی جدید  اعمال گردیده است.