دومین سالگرد درگذشت شادروان دکتر عبدالرضا دستا

دومین سالگرد درگذشت شادروان دکتر عبدالرضا دستا
12 آبان 1401
برگزاری دومین سالگرد درگذشت شادروان دکتر عبدالرضا دستا، مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله در مسجد قندهاری یزد