حضور گروه صنعتی یزد لوله در نمایشگاه تجاری صنعت و معدن در بوستان گفتگو

حضور گروه صنعتی یزد لوله در نمایشگاه تجاری صنعت و معدن در بوستان گفتگو
10 آذر 1397
گروه صنعتی یزد لوله در نمایشگاه تجاری پیرامون صنعت، معدن و تجارت که  در تاریخ 1397/09/06 الی 1397/09/08 در محل بوستان گفتگوی تهران برگزار گردید  شرکت داشت. 

هیات های تجاری از کشورهای همسایه از این نمایشگاه بازدید کردند.