برگزاری اردوی تفریحی پرسنل خط تولید شرکت یزد پوش فیت از گروه صنعتی یزدلوله

برگزاری اردوی تفریحی پرسنل خط تولید شرکت یزد پوش فیت از گروه صنعتی یزدلوله
17 آذر 1397
اردوی تفریحی  با حضور پرسنل شرکت یزد پوش فیت از گروه صنعتی یزد لوله  و مدیران این گروه  در مورخ  1397/09/16 در باغشهر مهریز برگزار گردید.
در این دور همی از پرسنل برگزیده  شرکت یزدپوش فیت نیز قدردانی به عمل آمد.