موارد وحدت رویه در طراحی، اجرا و ...

  • نام نویسنده:یزدلوله
  • منبع:یزدلوله
  • منتشر شده:1397/07/12
چاپ

لوله كشی فاضلاب، ونت و آب باران

١.  لزوم نصب كفشو در بالکن و تراس مسقف و بدون سقف و نورگیرها الزامی است.

2.  لزوم نصب كفشو در محل نصب پمپ ها و مخازن آب (حداقل ٣ اینچ) الزامی است.

3. لزوم تعبیه ترنچ با درب مشبك(گریل) و نصب كفشوی در كف آن در انتهای رامپ الزامی است.

4. لزوم پیش بینی تخلیه آب در محل نصب پمپ های آتشنشانی در سر پله دستگاه پلكان الزامی است.

5. اتصال كفشوهای تراسها (بالكن ها)، پاركینگ، حیاط، زیرزمین و نورگیر به شبكه فاضلاب مجاز نمی باشد.

6. اتصال لوله های آب باران به شبكه فاضلاب مجاز نمی باشد.

7. اتصال كفشوهای اطاق كولر، ایرواشر، هواساز به شبكه فاضلاب به صورت مستقیم مجاز نمی باشد.

8. اتصال فاضلاب آشپزخانه به رایزر سرویس های بهداشتی و حمام به شرط اجرای ونت مناسب مجاز است.

9. ارایه رایزر دیاگرام فاضلاب و ونت فاضلاب الزامی است.

10. برای ساختمان های با طبقات تیپ برای طبقات بالا یك پلان و برای طبقه اول، همكف و زیرزمین هركدام جداگانه پلان مربوطه ارایه گردد.

11. الزام تعبیه CO در رایزرهای فاضلاب و آب باران قبل از زانویی كه رایزر به حالت افقی در می آید.

12. اجرای لوله كشی فاضلاب به موازات دیوارها و پی ها در نقشه ها نمایش داده شود.

13. لوله كشی فاضلاب هر طبقه ولو اینكه در سقف كاذب طبقه زیر آن اجرا شود در پلان همان طبقه نشان داده شود. در ساختمان هایی كه دارای زیرزمین است و خط اصلی جمع آوری فاضلاب زیرسقف زیرزمین اجرا شود لوله كشی فاضلاب آن در طبقه همكف نشان داده شود.

14. برای چاه های جذبی داخل ساختمان كه رایزر آب باران مستقیمًا به آن تخلیه نمی شود ونت در نظرگرفته شود.

15. اتصال كفشوی بالكن (تراس) به رایزر آب باران مجاز نمی باشد. این كفشویها به صورت مستقل به چاه جذبی ساختمان تخلیه شود.

16. لزوم نصب كفشوی حداقل ٣ در كلكتور خانه و موتورخانه الزامی است.

17. در ساختمانهای بلند مرتبه با توجه به سرعت حد فاضلاب نیاز به سرعت گیر فاضلاب نمی باشد.

18. اتصال لوله به لوله ، لوله به فیتینگ در لوله كشی های فاضلاب و هواكش داخل ساختمان برحسب نوع و جنس لوله و فیتینگ غیرفلزی باید به روش زیر انجام گیرد.

            * لوله و فیتینگ پل یونیل كلراید سخت Pvc-u با چسب مخصوص در حالت سرد.

            * لوله و فیتینگ پلی اتیلن با چگالی بالا با روش گرم كردن بدون اضافه كردن مواد خارجی.

            * لوله و فیتینگ پل یپروپیلن PP بارینگ لاستیكی و فشردن Pushfit

19. اتصال دو لوله فاضلاب از دو دستگاه مقابل به یك شاخه افقی به صورت چهارراه مجاز نیست.

20. در فاصله زانوی پایین لوله قائم فاضلاب كه به لوله اصلی افقی می رسد تا فاصله ده برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقی اصلی فاضلاب متصل شود.

21. لوله های فاضلاب و هواكش و آب باران نباید از داخل كانال های هوا، اطاق و چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و بالای تابلوی برق عبور كنند.

22. در ساختمان های بلندتر از ١٠ طبقه، برای حداكثر هر ١٠ طبقه باید هواكش كمكی نصب شود.

23. هر لوله قائم هواكش باید در پایین ترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود نقطه اتصال باید پایین تر از آخرین و پایین ترین اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب باشد اگر لوله قائم هواكش به لوله افقی اصلی فاضلاب متصل شود نقطه اتصال باید حداكثر ده برابر قطر لوله افقی اصلی از زانوی زیر لوله قائم فاضلاب فاضله داشته باشد

24. مصالح مجاز در لوله كشی آب باران (غیرفلزی) عبارتند از :

            * لوله و فیتینگ پلی و نی لكلراید نوع سخت upvc

            * لوله و فیتینگ پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE

25. در لوله كشی آب باران به خصوص در ساختمان بلند پیش بینی لازم به عمل آید تا انبساط و انقباض لوله قائم آب باران در اثر تغییر دما باعث جابجایی كفشو آب باران و تخریب عایق رطوبت بام نشود

26. تخلیه آب تراسها به گذر عمومی مجاز نمی باشد.

27. تخلیه آب باران به گذر عمومی (طبق طرح تفصیلی) مجاز نمی باشد مگر در محل هایی كه حفر چاه امكان پذیر نباشد.

28. در ساختمان هایی كه فاقد زیرزمین بوده و دارای واحد مسكونی در كد ۶٠/0-  می باشد لوله كشی فاضلاب طبقه ۶٠/0-  به صورت مستقل تا قبل از سیفون دوبل به خط اصلی فاضلاب متصل گردد.

29. تخلیه آب باران حتی الامكان به صورت ریزشی به چاه جذبی ریخته شود مگر در محل هایی كه اتصال به صورت ریزش امكان پذیر نبوده و  بایستی به صورت مستقیم به چاه تخلیه شود در این صورت (CO) نصب دریچه بازدید الزامی است.

30. اجرای لوله افقی ونت در سرویس توالت و حمام در سقف كاذب اجرا شود . اجرای افقی ونت در ضخامت دیوارها مجاز نمی باشد.

31. اتصال مستقیم درین فن كویلها، اسپیلیت به لوله فاضلاب و آب باران مجاز نمی باشد.

32. حداقل تعداد كفشوی و لوله آب باران بام اصلی ساختمان (غیر از خرپشته و بالكن) نباید از دو عدد كمتر باشد.

33. كلیه لوله های عمودی فاضلاب، ونت و آب باران از داخل داكت عبور داده شود.

34. پیش بینی انبساط و انقباض لوله های آب باران برای ساختمان های بلند، به خصوص برای لوله های پلی اتیلن به دلیل انبساط بالا منظور گردد.

35. پیش بینی ونت برای حوضچه چربی گیر فاضلاب در نظر گرفته شود.

36. اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان(غیر از خرپشته و بالكن) دست كم باید ٣ اینچ باشد.

لوله كش آب سرد و گرم مصرفی

1. كلیه اقلام مصرفی از جمله لوله و اتصالات دارای نشان استاندارد باشد.

2. عبور رایزرها از داكت مناسب الزامی است.

3. عبور رایزرهای آب مصرفی از قسمت مشاع ساختمان مجاز نمی باشد ودرساختمانهای گروه "د" نصب شیر قطع كن ودر داخل ولوباكس مناسب و ارایه دتایل الزامی است.

4. فشار تست هیدرولیك حداقل ١٠ بار به مدت یك ساعت برای لوله های گالوانیزه و برای لوله های پلیمری براساس دستورالعمل تولید كننده توصیه می گردد در هر حال حداقل فشار از ١٠ بار كمتر نباشد.

5. تعبیه شیرقطع و وصل و شیر یكطرفه در داخل یكی از سرویس های بهداشتی و یا آشپزخانه و یا حمام برای هر آپارتمان الزامی است.

6. در صورت استفاده از پكیج حرارتی برای هر آپارتمان نیازی به لوله برگشت آبگرم نمی باشد.

7. نصب مستقیم پمپ روی انشعاب آب شهر مجاز نمی باشد.

8.  برای ساختمان مسكونی پیش بینی مخزن ذخیره آب مصرفی به ازای هر واحد حدود ٣٠٠ لیتر الزامی است.

9. در مجموعه مسكونی تا حداكثر ١٥ واحد به ازای هر واحد حدود 5/1 الی  5/2 GPM دبی برای بوستر پمپ آب مصرفی در نظر گرفته شود. در این ساختمان ها حجم مخزن دیافراگمی حدود ٢٠ لیتر به ازای هر واحد منظور شود حجم استاندارد این مخازن 500،400،300،250،200،150،100،80،60،50،24  و ... لیتر می باشد.

10. در واحدهای مسكونی حداكثر فشار بدون جریان پشت شیرها ٤ بار ( ٤٠ متر) و حداقل فشار براساس مبحث ١٦ تعیین می شود به عنوان مثال برای دوش، دشتشویی، فلاش تانك و فلوتر (پركن) مخازن آب و آت شنشانی حداقل ٥/٥ متر در محاسبات منظور گردد.

11. در صورت استفاده از مخازن ثقلی روی بام به عنوان مخزن ذخیره آب ارتفاع كف مخازن از شیرهای مصرف حداقل ٥/٥ متر باشد.

12. ارایه جدول مشخصات فنی پمپ، مخازن آب مصرفی و آتش نشانی در نقشه های آب مصرفی الزامی است.

13. تعبیه شیرآب مصرفی در حیات و پاركینگ الزامی است.

14. پیش بینی محل مناسب و محصور در طبقه همكف یا زیرزمین برای  PUMP Houseجهت ساختمان های فاقد موتورخانه در نقشه های معماری الزامی است.

15. لوله های مجاز در لوله كشی آب بهداشتی مطابق مبحث ١٦:

             * فولادی گالوانیزه (وزن متوسط) مطابق ١٠٢٥٥ و ١٠٢٢٠ EN  براساس جدول پیوست.

            * لوله غیرفلزی PERT  و PEX  سری 2/3  و یا كمتر براساس جدول پیوست.

             * لوله پنج لایه PEX-Al-PEX

             * لوله پنج لایه PERT-AL-PER

             * لوله غیرفلزی تك لایه PP-RC  سری 5/2 و یا كمتر براساس جدول پیوست.

16. در لوله كشی با سیستم كلكتوری دقت شود كلكتورها در محل مناسب و قابل دسترس در آشپزخانه،سرویس بهداشتی و یا حمام تعبیه گردد دتایل كلكتورها در نقشه ها ارایه گردد.

17. ارایه رایزر دیاگرام لوله های آب مصرفی الزامی است. در فلودیاگرام آتش نشانی نیز می توان رایزردیاگرام آب مصرفی را توامًا ارایه داد.

18. نصب تجهیزات و دستگاههای تأسیساتی از قبیل پمپ، مخازن، كولر، فن، چیلر، اسپیلیت، ایرواشر، تانك انبساط، برج خنك كننده و غیره در عقب نشینی ساختمان مجاز نمی باشد.