درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری

درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 (1/8) 1 7322006