بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار

بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2400002
2 75 2400004
3 110 2400006
4 125 2400007
5 160 2400008