زانو 90 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

زانو 90 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 110 2210008
2 125 2210009
3 160 2210010