زانویی 45 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

زانویی 45 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 110 2210003
2 125 2210004
3 160 2210005