سیفون فاضلاب شهری پوش فیت

سیفون فاضلاب شهری پوش فیت

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 110 2260005
2 125 2260006
3 160 2260007