اتصال مغزی دار

اتصال مغزی دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2*20 6170015
2 3/4*25 6170017