بست دوتایی

بست دوتایی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6070007
2 25 6070008