مهره ماسوره مغزی دار

مهره ماسوره مغزی دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6282001