زانو مغزی دار آچارخور

زانو مغزی دار آچارخور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6192006
2 3/4 * 32 6050005