رایزر سیفون پوش فیت

رایزر سیفون پوش فیت

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2300010
2 110 * 125 2300012