رایزر سیفون پوش فیت

رایزر سیفون پوش فیت

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2360003
2 110 * 125 2360006