سیفون سوکت دار

سیفون سوکت دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2350002
2 75 2350004
3 110 2350006