سیفون سوکت دار

سیفون سوکت دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2290001
2 75 2290002
3 110 2290003