سیفون یک تکه علم کوتاه

سیفون یک تکه علم کوتاه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2340002
2 75 2340003
3 110*125 2340008