شیر هواگیری

شیر هواگیری

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 --- 7160006