شیر زانویی کوپلی

شیر زانویی کوپلی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1 * 25 7360002
2 1 * 32 7360003