زانو صفحه دار روپیچ پرسی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 3/4 * 16 7125001
2 3/4 * 20 7125002