زانو صفحه دار روپیچ پرسی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 3/4 * 16 7040016
2 3/4 * 20 7040017