زانو صفحه دار توپیچ پرسی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 16 7126001
2 1/2 * 20 7126002