سه راه 90 دیواری تبدیل پرسی

سه راه 90 دیواری تبدیل پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 * 1/2 * 16 7248001
2 16 * 1/2 * 20 7248002