بست دیواری (رایزر) روکش دار

بست دیواری (رایزر) روکش دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2410002
2 75 2410004
3 110 2410006
4 125 2410007
5 160 2410008