مغزی و مغزی تبدیل

مغزی و مغزی تبدیل

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 7020001
2 3/4 7020002
3 "1 7020003
4 3/4 * 1 7030001