مغزی و مغزی تبدیل

مغزی و مغزی تبدیل

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 7300001
2 3/4 7300002
3 "1 7300003
4 3/4 * 1 7302002