سه راه 90 دیواری پرسی

سه راه 90 دیواری پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 * 1/2 * 16 7148001
2 20 * 1/2 * 20 7148002