زانو 90 مساوی پرسی

زانو 90 مساوی پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 7120001
2 20 7120002
3 25 7120003
4 32 7120004