زانو 90 مساوی پرسی

زانو 90 مساوی پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 7060001
2 20 7060002
3 25 7060003
4 32 7060004