زانو دیواری پرسی

زانو دیواری پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 16 7040001
2 1/2 * 20 7040002
3 3/4 * 25 7040010