درپوش رزوه دار کوتاه

درپوش رزوه دار کوتاه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6190001
2 25 6190002
3 32 6190003