درپوش رزوه دار کوتاه

درپوش رزوه دار کوتاه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6310001
2 25 6310002
3 32 6310003