بست دیواری کشویی

بست دیواری کشویی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6321001
2 25 6321002