بست دیواری ساده

بست دیواری ساده

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6070001
2 25 6070002
3 32 6070003
4 40 6070004