بست دیواری ساده

بست دیواری ساده

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6320001
2 25 6320002
3 32 6320003
4 40 6320004