شیر کشویی

شیر کشویی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6160001
2 25 6160002
3 32 6160003