شیر کشویی

شیر کشویی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6260001
2 25 6260002
3 32 6260003