شیر تک ضرب

شیر تک ضرب

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6270001
2 25 6270002
3 32 6270003