شیر تک ضرب

شیر تک ضرب

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6150001
2 25 6150002