سه راه بوشن دار

سه راه بوشن دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6130001
2 1/2 * 25 6130003
3 3/4 * 25 6130002