زانو بوشن دار آچارخور

زانو بوشن دار آچارخور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6181007
2 1/1/4 * 40 6181008