اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی

اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6170004
2 1/1/4 * 40 6170005
3 1/1/2 * 50 6170006
4 "2 * 63 6170007