اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی

اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6252006
2 1/1/4 * 40 6252007
3 1/1/2 * 50 6252008
4 "2 * 63 6252009