بوشن فلزی آچارخور

بوشن فلزی آچارخور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6241007
2 1/1/4 * 40 6241008
3 1/1/2 * 50 6241009
4 "2 * 63 6241010
5 2/1/2 * 75 6241011