زانو تبدیل 90 درجه

زانو تبدیل 90 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 * 25 6150001
2 25 * 32 6150003