لوله بر و لوله پخ کن پایه دار

لوله بر و لوله پخ کن پایه دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 ---- 3130002