عصایی پشت بام

عصایی پشت بام

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 9320001
2 75 9320002
3 110 9320003
4 125 9320004