عصایی پشت بام

عصایی پشت بام

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2380001
2 75 2380002
3 110 2380004
4 125 2380005