سیفون بلند

سیفون بلند

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2370003
2 75 2370005
3 125*110 2370010
4 125 2300006