زانویی بلند 87 درجه

زانویی بلند 87 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 110 2210011
2 125 2210012