زانویی 45 درجه

زانویی 45 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2210001
2 75 2210002
3 110 2210003
4 125 2210004
5 160 2210005