زانویی 45 درجه

زانویی 45 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2230002
2 75 2230004
3 110 2230006
4 125 2230007
5 160 2230008