زانویی کوتاه 87 درجه

زانویی کوتاه 87 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2240002
2 75 2240004
3 110 2240006
4 125 2240007
5 160 2240008