سه راه تبدیل 87 درجه

سه راه تبدیل 87 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2290004
2 50 * 110 2290006
3 75 * 110 2290008
4 110 * 125 2290011