سه راه 87 درجه

سه راه 87 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2220006
2 75 2220007
3 110 2220008
4 125 2220009
5 160 2220010