سه راه 45 درجه

سه راه 45 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2260002
2 75 2260004
3 110 2260006
4 125 2260007
5 160 2260008