سه راه 45 درجه

سه راه 45 درجه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2220001
2 75 2220002
3 110 2220003
4 125 2220004
5 160 2220005